ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើង! សៀ...

ដាច់ភ្លើង! សៀមរាបស្អែកនឹងដាច់ភ្លើង១ថ្ងៃ

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាបនឹងធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅលើបន្ទប់ភ្លើងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់