-

ត្រៀមអ្នកសៀមរាប! សៀមរាបនឹងដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃជាប់គ្នា

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាបនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គសនីនៅបន្ទប់ភ្លើងនិងPMTមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់