ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីសាខា ...

អគ្គិសនីសាខា មេមត់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត១ថ្ងៃ!

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកំពង់ចាម សាខាមេមត់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ៖

មតិយោបល់