ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកស្វាយរៀង ...

អ្នកស្វាយរៀង ៤ថ្ងៃទៀតដាច់ភ្លើងហើយ!..

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីស្វាយរៀងនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១១ ថ្ងៃព្រឹក ទៅតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់