ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! អ្នកសៀមរាបដាច់ភ្លើង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី២០ខែមិថុនាខាងមុននេះ!..

0

​សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការកាត់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួននិងតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖​

មតិយោបល់