ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ Update៖ ទឹកទន...

Update៖ ទឹកទន្លេមេគង្គលើ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តក្រចេះ បានងើបឡើងបន្តិចវិញ ខណៈខេត្តកំពង់ចាម បន្តស្រកចុះ

0

មកដល់ម៉ោង ៧ ព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គលើ ៖
១- ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែង ទឹកមានកម្ពស់ ១០,៦០ ម៉ែត្រ (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៧០ ម៉ែត្រ) ធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកនៅព្រឹកម្សិលមិញ កើនឡើង ០,១៤ ម៉ែត្រ ។
២- ទន្លេមេគង្គក្រចេះ ទឹកមានកម្ពស់ ២១,៦២ ម៉ែត្រ (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ២២,០០ ម៉ែត្រ) ធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកនៅព្រឹកម្សិលមិញ កើនឡើង ០,០៣ ម៉ែត្រ ។
៣- ទន្លេមេគង្គកំពង់ចាម ទឹកមានកម្ពស់ ១៥,០៦ ម៉ែត្រ (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១៥,២០ ម៉ែត្រ) បើធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកនៅព្រឹកម្សិលមិញ ស្រកចុះ ០,០៥ ម៉ែត្រ៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.