ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេ

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេ៖

មតិយោបល់