ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះមកមើលពីកម្...

តោះមកមើលពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត នៅព្រឹកនេះ!

0

ភ្នំពេញ: កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត (គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨) ៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.