ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​បេក្ខជនដែលបា...

​បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ២០១៨ មកដឹងមណ្ឌលប្រឡងនិងកាលបរិច្ឆេទការប្រឡង…!

0

​បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ២០១៨ មកដឹងមណ្ឌលប្រឡងនិងកាលបរិច្ឆេទការប្រឡង៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.