ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាបត្រ...

អ្នកសៀមរាបត្រៀម នឹងមានការដាច់ភ្លើងបន្តបន្ទាប់ច្រើនថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួន

0

សៀមរាប: យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតាមពេលវេលា និងតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់