ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ដំណឹងល្អ! វះ...

​ដំណឹងល្អ! វះកាត់មាត់ឆែប ក្រអូមឆែប និងពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ ​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប ដោយឥតបង់ប្រាក់…!

0

វះកាត់មាត់ឆែប ក្រអូមឆែប និងពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ ​នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប ដោយឥតបង់ប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៖

មតិយោបល់