ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចេញហើយ !!ចេញហ...

ចេញហើយ !!ចេញហើយ អបអរសាទរអ្នកមានសំណាង

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារឆ្នាំ២០១៨ (ទាំងឯកទេស និងអនុរក្សពន្ធនាគារ)ហើយ៖

មតិយោបល់