ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅកំពតត្រ...

អ្នកនៅកំពតត្រៀម នឹងមានករណីដាច់ភ្លើងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ..

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តកំពតដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់