ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយត...

សូមប្រុងប្រយត្ន័! ក្រសួងហាមឃាត់ឃាត់គណនីឈ្មោះ Health and Medicine Cabodia ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Health and Medicine Cabodia ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

មតិយោបល់