ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឱកាសល្អមកដល់ហ...

ឱកាសល្អមកដល់ហើយ! ការប្រឡងប្រណាំងអ្នកជំនាញទេសចរណ៍គំរូក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

0

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្តីពីការប្រឡងប្រណាំងអ្នកជំនាញទេសចរណ៍គំរូក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.