ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ដំណឹងល្អ! ចេ...

​ដំណឹងល្អ! ចេញលទ្ធផលហើយនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

0

​លទ្ធផលហើយនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.