ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃស្អ...

ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ លែងរងាហើយបងប្អូន!..

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩ សីតុណ្ហភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានកំណើនឡើងវិញ៖

មតិយោបល់