ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ចុះត្រជាក...

ចាប់ចុះត្រជាក់ទៀតហើយ ត្រៀមអាវរងាក្រាស់ៗបងប្អូន!

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.