ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share!...

សូមជួយ Share! សូមត្រៀម បេក្ខជនប្រទ្បង ចូលបម្រើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្អែកដល់ហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.