-

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងយុត្តិធម៌ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត (PHD)

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់