អ្នកសៀមរាបមានដឹងដាច់ភ្លើងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃ ហើយដោយសារអ្វីឫនៅ?

អគ្គិសនីសៀមរាប មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនចំពោះអតិថិជន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីសៀមរាបទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថា នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ក្នុងតំបន់បន្ទប់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់