អ្នកខណ្ឌឫស្សីកែវមានដឹងដាច់ទឹកថ្ងៃណាហើយឫនៅ?

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង និងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់