ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខណ្ឌឫស្សី...

អ្នកខណ្ឌឫស្សីកែវមានដឹងដាច់ទឹកថ្ងៃណាហើយឫនៅ?

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង និងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់