តៀមម៉ាស៊ីនបញ្ឆោះផងអ្នកភ្នំពេញ នឹងការផ្អាក់ចរន្តអគ្គិសនីទៀតហើយ

អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញថា នឹងមានការផ្អាក់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្ន នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា សូមអានខ្លឹមខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់