ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹកនេះភ្លៀង...

ព្រឹកនេះភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់កន្លែង នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

0

មណ្ឌលគិរី: នៅថៃ្ងទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ខេត្តមណ្ឌលគិរី៕

មតិយោបល់