ប្រទ្បងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ បេក្ខជនអវត្តមានសរុបចំនួន ១៨៣៨នាក់

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់