ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកចំនួន២គឺ Lyheng Smile,Heng Smile កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងចំនួន៥មុខគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង
ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកចំនួន២គឺ Lyheng Smile,Heng Smile កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងចំនួន៥មុខគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល ៕

 

មតិយោបល់