ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងការងារ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវជ្ជាជីវៈ នឹងផាកពិន័យ រួមទាំងផ្ដន្ទាទោសលើជនបរទេសណា ដែលល្មើសការកំណត់ប្រភេទមុខរបរ និងការងារហាមឃាត់

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់