ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកភ្នំពេញត្...

អ្នកភ្នំពេញត្រៀម!!!

0

ភ្នំពេញ: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់