-

កម្មករ កម្មការិនីទាំងអស់មានដឹងថ្ងៃឈប់សម្រាក ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយឫនៅ?

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអាន និងមើលសេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០៣១/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ.អ.ធ.ក ស្តីពី ថ្ងៃឈប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់