ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមបើកទឹកទុ...

ត្រៀមបើកទឹកទុក កុំភ្លេចណាបងប្អូនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត នឹងមានការដាច់ទឹក ៣ខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់