ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនយកច...

សូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់កម្ពស់ទឹកផង ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី

0

ក្រចេះ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់