ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ វិធានការការពា...

វិធានការការពារ និងសុខសុវត្ថិភាពផ្លូវទឹកនារដូវទឹកឡើង….

0

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការធានានូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនារដូវទឹកទន្លេឡើង សូមអាន និងមើលខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់