ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិបត្រព...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្ពស់ទឹក៖

មតិយោបល់