ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើប្អូនបងចង់ដ...

តើប្អូនបងចង់ដឹងកម្ពស់ទឹកថ្ងៃនេះទេ?

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានព្រឹតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកខាងក្រោម៖

មតិយោបល់