ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះទឹកជំនន់ភ្លៀងនៅតែធ្លាក់បន្តរហូត…

0

ដើម្បជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុខាងក្រោម៖

មតិយោបល់