ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាមឃាត់គណនីហ្...

ហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ DW Gluta Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានលេខប្រវេទន៍និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង
ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ DW Gluta Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានលេខប្រវេទន៍និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល ៕

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.