ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! រួស...

ដំណឹងល្អ! រួសរាន់ទ្បើង មានការប្រទ្បងរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ឆ្នាំ២០២០

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់