ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកក្រុងព្រះ...

អ្នកក្រុងព្រះសីហនុដាច់ភ្លើងទៀតហើយ!

0

ព្រះសីហនុ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់