ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ទា...

ភ្លៀងធ្លាក់ទាំងព្រលឹម នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានភ្លៀងធ្លាក់ទាំងព្រលឹមតែម្ដង៕

មតិយោបល់