ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការអប់រំថ្មី ...

ការអប់រំថ្មី ទាក់ទងនឹងជំងឺរលាកសួត បង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណា

0

ឯកសារអបរំថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសប្រភេទថ្មី។
ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងលេខ ១១៥៕

មតិយោបល់