ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នករស់នៅស្រុ...

អ្នករស់នៅស្រុកមួយចំនួននៃខេត្ត/រាជធានីទាំង៥ នេះ សូមប្រុងប្រយ័ត្នហាមប៉ះពាល់ ឫឡើងបង្គោល…

0

អគ្គិសនីកម្ពុជា: អ្នករស់នៅស្រុកមួយចំនួននៃខេត្ត/រាជធានីទាំង៥ នេះ សូមប្រុងប្រយ័ត្នហាមប៉ះពាល់ និងឡើងបង្គោល ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់