ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! រដ្ឋប...

អុញនោះ! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំគ្រប់ក្រុមហ៊ុនបារីទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលបារីគ្រប់ប្រភេទ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់