ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីប្រកាស...

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីអ្នកជំងឺជនជាតិចិនបានជាសះស្បើយហើយ

0

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីអ្នកជំងឺជនជាតិចិនបានជាសះស្បើយហើយ
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ ១១៥

 

 

មតិយោបល់