ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ វិធានការបន្ថែ...

វិធានការបន្ថែម! ហាមមិនឲ្យបង្រៀនគួរ និងផ្អាកការត្រួតពិនិត្យវត្តមាន តាមរយៈការស្គែនកាត ឬក្រយ៉ៅដៃ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់