ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ថានភាពរបស់ព...

ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ (SINLAKU) អាចបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួនប្រឈម នឹងទឹកជំនន់…

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់