-

ការផ្អាកផ្ដល់សេវាបណ្ណបើកបរយានយន្ត ក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ដល់២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់