-

ទើបប្រកាសថ្មីៗក្ដៅ ថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់