-

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តទាំង ៧នេះ អាចប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង…

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់