ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្លៃប្រេងសាំង...

ថ្លៃប្រេងសាំងលក់រាយ៖ ស៊ុបពែរ៣៤៥០រៀល សាំងធម្មតា៣៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣០៥០រៀល

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹងនៅមុននេះបន្តិច អំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន: តាមស្ថានីយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២ រហូតដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

បើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃប្រេងឥន្ធន:លក់រាយ រួមមាន ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ ថ្លៃ៣៤៥០៛/លីត្រ ប្រេងសាំងធម្មតា ថ្លៃ៣៤០០៛/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ថ្លៃ៣០៥០៛/លីត្រ៕

gas_price_04-10-16

មតិយោបល់