ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រាជធានីភ្នំពេ...

រាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានការដាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៦

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ភ្លើង %e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%be%e1%9e%84%e1%9e%8a%e1%9e%b6%e1%9e%85%e1%9f%8b

មតិយោបល់